Skip to main content

Privacy Statement

'Team Rockstars IT B.V.' is een dochterbedrijf van 'Simonse Beheer B.V.'. Hieronder vallen:

  • Rockstars IT B.V.
  • LSG IT B.V.
  • Rockstars Students B.V.

Reikwijdte

Deze privacyregeling is van toepassing op bezoekers van www.teamrockstars.nl.

Deze privacyregeling is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website van Team Rockstars IT kunnen worden bezocht.

Team Rockstars IT hecht grote waarde aan de privacy van haar bezoekers. Team Rockstars IT besteedt daarom speciale aandacht aan de verwerking van de persoonlijke gegevens die bezoekers op haar website achterlaten. Om de privacy van haar bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen heeft Team Rockstars IT deze privacyregeling opgesteld.

Persoonsgegevens

Op de website van Team Rockstars IT hebt u voorts de keuze om u vrijwillig in te schrijven en/of aan te melden voor de diensten die door Team Rockstars IT worden aangeboden. Voor uw inschrijving en/of aanmelding op de website dient u uw persoonsgegevens die worden gevraagd in te vullen.

Verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en bovendien in overeenstemming met de wet. Team Rockstars IT draagt zoveel mogelijk zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Doelspecificatie

Uw persoonsgegevens worden door Team Rockstars IT gebruikt voor de uitvoering van de door haar aangeboden diensten, waarvoor u zich op de website heeft aangemeld en/of ingeschreven. Dit houdt in dat Team Rockstars IT uw gegevens kan verstrekken aan haar opdrachtgevers, wanneer u aan het door de opdrachtgevers gevraagde profiel voldoet.

Voorts zullen uw persoonsgegevens door Team Rockstars IT worden gebruikt voor interne markt- en klanttevredenheidsonderzoeken, direct marketingdoeleinden, om u te informeren over haar diensten en voor de toezending van haar nieuwsbrieven. Zonder uw expliciete toestemming hiervoor, zal Laurens Simonse Groep uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing activiteiten.

Inzage

De gegevensbestanden van Team Rockstars IT zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. In het geval u inzage wenst of, en hoe uw persoonlijke gegevens in de gegevensbestanden van Team Rockstars IT zijn opgenomen. Dan kunt u zich hiervoor schriftelijk richten tot onderstaand
correspondentieadres. Team Rockstars IT kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen.

Indien u na inzage van uw persoongegevens, uw persoonsgegevens wil corrigeren, dan kunt u Team Rockstars IT schriftelijk om correctie van uw gegevens verzoeken. Voor inzage en, of correctie van uw persoonsgegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Team Rockstars IT
Lekkerbeetjestraat 8
5211 AL 's-Hertogenbosch
onder vermelding van 'Gebruik Persoonsgegevens'.

Verwijdering

Indien u geen prijs stelt op het gebruik van uw persoongegevens voor de doeleinden als voornoemd dan kunt u ons hierover te allen tijde informeren en kunt u zich schriftelijke wenden tot voornoemd correspondentieadres, eveneens onder vermelding van 'Gebruik Persoonsgegevens'.

Wijzigingen privacyregeling

Team Rockstars IT behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyregeling.

Algemene voorwaarden

Deze privacyregeling maakt onlosmakelijk deel uit van de algemene voorwaarden, zoals deze worden gehanteerd door Team Rockstars IT. Deze privacyregeling dient daardoor tezamen met de algemene voorwaarden van Team Rockstars IT als een geheel te worden gezien.